دوشنبه ۲۷ اردیبهشتساعت ۱۷:۳۴May 2021 17
جستجوی پیشرفته

آذرمغان (azarmoghan.ir)

آذرمغان 28 اسفند 1398 آذرمغان 30 اسفند 1399 آذرمغان 31 فروردین 1400 آذرمغان 1 اردیبهشت 1400 آذرمغان 2 اردیبهشت 1400 آذرمغان 3 اردیبهشت 1400 آذرمغان 4 اردیبهشت 1400 آذرمغان 5 اردیبهشت 1400 آذرمغان 6 اردیبهشت 1400 آذرمغان 7 اردیبهشت 1400 آذرمغان 8 اردیبهشت 1400 آذرمغان 9 اردیبهشت 1400 آذرمغان 10 اردیبهشت 1400 آذرمغان 11 اردیبهشت 1400 آذرمغان 12 اردیبهشت 1400 آذرمغان 13 اردیبهشت 1400 آذرمغان 14 اردیبهشت 1400 آذرمغان 15 اردیبهشت 1400 آذرمغان 16 اردیبهشت 1400 آذرمغان 17 اردیبهشت 1400 آذرمغان 18 اردیبهشت 1400 آذرمغان 19 اردیبهشت 1400 آذرمغان 20 اردیبهشت 1400 آذرمغان 21 اردیبهشت 1400 آذرمغان 22 اردیبهشت 1400 آذرمغان 23 اردیبهشت 1400 آذرمغان 25 اردیبهشت 1400 آذرمغان 26 اردیبهشت 1400 آذرمغان 27 اردیبهشت 1400 
  ۷ ساعت پیش   + ۱ سایت دیگر  
اکبر بهنام جو در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: سال گذشته نمین و عنبران به عنوان شهر جهانی گلیم معرفی شدند تا محصولات تولید شده در این مناطق به ویژه گلیم با برند مشهور وارد ...
  ۷ ساعت پیش   + ۱۵ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به بزرگی 5.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، ساعت 3 ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ - ۰۳:۵۱   + ۲ سایت دیگر  
شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه با وجود توصیه های مکرر بر رعایت پروتکل های بهداشتی در عید سعید فطر برخی از شهروندان ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ - ۰۰:۵۱   + ۳ سایت دیگر  
̄ ̈ ́ 3 a ̈ ̄ ̄ 1 3 a ̄ 1 o ̈ ̄ ̄ ̄ ̄ ́ ̧ 3 a ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۲۳:۲۱   + ۲۱ سایت دیگر  
a a ̈ 3 3⁄4 ̈ 3⁄4 2 ̈ ̈ 3 3 ̈ ̈ 2 ̈ ́ a 3 ̈ a ̈ 3 3⁄4 ́ a ̈ μ ̄ ̄ ̄ ̈ ̄ ̄ ̈ 3 a μ 1 ̄ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۲۳:۲۱   + ۲ سایت دیگر  
̄ ̈ - 3 3⁄4 3 a ̄ ́ a 3 a ̄ ̈ ̄ a: ̄ ́ 3 2 a ̄ ̈ 2 ̄ 3 a ̄ ̈ ̈ ́ 2 ̧. μ ̈ ̈ 2 ́ a 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۲۲:۵۱   + ۴ سایت دیگر  
̄ ̈ - 3 a ̄ ̄ ̈ ̄ a: ̄ ̄ ̄ ̈ ̈ ̄ ̄ 1 ̈ ́ 3 ̄ 3 ̈ ̈ ̈ a 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۲۰:۵۱   + ۷ سایت دیگر  
̄ ̈ - 3 3 2 μ 1 a 1 ̄ a a 3 a ̄ ̈ ̄ a: ̄ 3 a ̄ 3⁄4 ́ a ̈ 1 2 ̄ 2 ́ ̄ μ 1 a ̄ a 1 ́ ̄ ̈ ̈ 3 ́ 3 ̈ a ̄ 1 a ̈ 2 ̄ ̄ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۸:۴۱   + ۱۳ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ ̄ ̈ ̄ a: ̈ ̈ ̈ ̄ 2 ̈ 3 a ̄ ̄ 3 a ̄ ̄ ̄ ̈ ̧ a a a ̈ 3 a ́ 3 a a ̄ ̈ ̈ 2 ́ ̈ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۶:۴۱   + ۱ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̧ 1 1 ̄ ̄ 3 a ̄ ̈ ̄ a: 3 a 3 2 o 2 ̄ ̄ ̄ ́ ̄ ̈ 1 a ̄ ̄ 2 3 a ̄ a ̄ ̄ μ μ ́ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۶:۴۱   + ۷ سایت دیگر  
̄ ̈ - 3 2 ̄ a ̄ a 3⁄4 2 ́ 3 a ̄ ̈ 2 ̄ 1 ̈ 3 a ̄ ̄ 3 ̄ ́ a ̄ ̄ ̈ ̈ ̄ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۶:۳۱   + ۵ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ ̄ a a 1 3 a ̄ ̈ ̄ a: ̈ 2 ̄ ̄ ̄ a a 1 ̄ ́ a 3 a ̄ ̈ ̄ 3 ̄ ̄ ́ ̄ 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۶:۲۱   + ۳۶ سایت دیگر  
̈ 3⁄4 ́ 3⁄4 3 3⁄4 3 ̈ ̄ ̄ ̈ ̈ ́ ̄ ̄ ̄ ̈ 3 ̄ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۴:۴۱   + ۱ سایت دیگر  
̄ ̈ - ́ 2 ̄ ̄ a a 1 3 a ̄ ̈ ̄ a : 1 ̄ ̈ ́ ̈ ̈ ́ ̄ ̄ 2 a 1 ̄ a 3 2 ̄ ̄ ̈ ́ ̄ 3 a ̈ ̈ 3⁄4 2 ̄ a ̄ a ́ 3 a ̈ .
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۰۵:۴۵   + ۵۹ سایت دیگر  
̄ ̈ 3⁄4 ́ ́ ̄ 2 ̄ a - μ 1 a a μ ̄ ̄ ̄ ́ a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۰۳:۳۵   + ۲ سایت دیگر  
̄ ̈ - 1 a ̄ a a 1 3 a ̄ ̈ ̈ ̄ 2 ́ ́ 2 ̄ ̈ 1 ̄ ̄ ̄ a a 1 3 a ̄ ̈ 1 ́ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۰۱:۲۵   + ۳ سایت دیگر  
̄ ̈ - 1 ̈ 3 2 a a 1 3 a ̄ ̈ ̄ a: ̈ ̄ a o ̄ ̈ 3 ̈ ́ 2 ̈ 1 a ̈ 3 2 a a 1 ́ a 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۰۱:۲۵   + ۱ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ ̄ 1 ́ a ̈ ̄ ̈ ̄ a: 2 ̈ ́ ̄ ̄ 3⁄4 ́ a 3 ̄ ̈ μ a ̄ μ ̄ ́ a ̄ ̄ ̈ ̈ ̄ 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۰۰:۲۵   + ۲ سایت دیگر  
̄ ̈ - 3 a ̄ ̄ ̈ ̄ a: 3 a ̄ ̈ ̄ ̧ a ̈ a 3 a ̈ ̧ 2 3 a a ̄ ̄ ̄ ́ ̄ ̄ 3 a ̈ ̈ ́ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۰۰:۰۵   + ۵ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ 3 ̈ 3 3⁄4 1 ́ ̄ a: ́ ̄ a ̈ a a ̄ 1 ́ 3 a ̄ ́ ̄ 1 3 ̄ 2 ̈ ́ ̄ a ̄ ̄ ̈ ̄ ́ ̄ ̄ ̈ ̄ ̈ ̄ 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۲۳:۲۵   + ۱ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ 1 ́ 3 a ̄ ̈ ̄ a: 2 2 ̈ 2 2 ̧ 1 ́ 3 a ̄ ̈ ̈ a o 2 ́ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۲۳:۱۵   + ۲ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ 1 ́ a ̈ ̄ ̈ ̄ a: ̈ 3⁄4 ́ a 3 ̄ 3 a ̄ ̈ ̄ 3 ̈ a ̈ ̄ a ́ ̈ 3 ̄ ́ a μ ̄ μ ̄ ́ a 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۲۰:۲۵   + ۳ سایت دیگر  
̄ ̈ - ̄ a a 1 3 a ̄ ̈ ̄ a: a 3 ̈ 3 2 ̈ 2 ́ 3 a ̄ 3 2 a a 1 ̄ 3 a ̄ ̈ ̄ ̈ a o 2 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۱۹:۳۵   + ۲ سایت دیگر  
̄ ̈ - 1 3 3 a 3 a ̄ ̄ ̈ ̄ a: ́ a 3 ̄ ́ 3 a ̈ 3 a ̈ 3 2 a a 1 3 ̄ ̄ 3 a ̄ ̈ ̄ ̄ 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۱۷:۵۵   + ۱ سایت دیگر  
̄ ̈ - μ ̄ 3 μ a ̄ ̈ ̄ a: μ ̄ a μ a 1 ̄ ̄ ̄ ̈ 2 3 3 ̈ a 3 1 a μ ̄ 3 a ̄ 2 a ̈ μ 1 a ̈ ̄ ̈ 1 a 3 3 ̈ 3 a.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۱۷:۲۵   + ۱ سایت دیگر  
̄ ̈ - ́ ̄ 3 3 2 ̄ ́ 2 ̄ ̈ ̄ a: a 3 1 a 1 ̄ ̄ 3 a ̈ 1 ̄ μ ̄ a 3 a a 3⁄4 3 3 μ a ̈ ̧ a ̄ 2 ̄ ́ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ - ۱۷:۲۵   + ۶۹ سایت دیگر  
3 ̈ a a ̈ 3⁄4 3 3⁄4 3 ̄ a: ́ 3 ̄ ́ ̄ ́ 3 a ̄ 1 ̄ ̈ ̄ ̈ ̈ a 2 ̄ ̄.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۷:۲۴   + ۳ سایت دیگر  
شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، به افزایش دوباره آمار فوتی ها در اردبیل اشاره و اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۵:۲۴   + ۳ سایت دیگر  
سیاوش محمدی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به بررسی آخرین وضعیت نقشه های هواشناسی در روزهای آینده در مناطق مختلف استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۳:۳۴   + ۲۰ سایت دیگر  
قاسم میرزایی نکو در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با اشاره به انتخابات پیش رو و احتمال حضور علی لاریجانی در عرصه انتخابات گفت ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۳:۲۴   + ۲ سایت دیگر  
حجت الاسلام حمید بهاری در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با اشاره به آیات قرآن کریم، انفاق و کمک به نیازمندان را از وظایف اصلی هر فرد در جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۳:۱۴   + ۲ سایت دیگر  
رامین صادقی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با مساعدت رئیس قوه قضائیه و پیگیری استاندار اردبیل ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴   + ۱ سایت دیگر  
حجت الاسلام قاسم جعفرزاده در حاشیه مراسم نماز عید فطر اردبیل در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۲۴    
بنیاد مستضعفان در گرمی بیش از 21 میلیارد تومان در حوزه آبرسانی مشارکت داشته است.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۰۹:۱۴   + ۱۶ سایت دیگر  
نماز عید سعید فطر، صبح پنج شنبه 23 اردیبهشت، با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل شهید گاه اردبیل برگزار شد. انتهای پیام/ منبع
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۰۷:۱۴   + ۱ سایت دیگر  
پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان؛ گروه استان ها: در حالی عرضه مرغ با نرخ متفاوت در روزهای اخیر اسباب نگرانی اهالی و شهروندان را رقم زده بود ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۰۵:۴۴   + ۱ سایت دیگر  
استهلال هلال ماه شوال عصر چهارشنبه با حضور تیم استهلال رصدخانه غدیر اهواز در پژوهشکده دانش آموزی غدیر برگزار شد. انتهای پیام/ منبع
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۲۳:۰۳   + ۶ سایت دیگر  
محبوب حیدری در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: بعد از چندین ماه پیگیری و رایزنی استاندار اردبیل ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۲۱:۴۳    
11 دستگاه رمز ارز به همراه یکدستگاه سایلنسر غیرمجاز از یک منزل مسکونی در گرمی کشف و ضبط شد.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۲۱:۰۳   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، استاندار اردبیل عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از بیمارستان صحرایی سریع استقرار اردبیل اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۹:۰۳   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، عزت الله ضربی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های جمعیت هلال احمر در اردبیل اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۸:۵۳   + ۲۰ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، از دیروز تا امروز 22 اردیبهشت 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۷:۰۳   + ۱۱ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، در آستانه عید سعید فطر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اطلاعیه ای در خصوص نحوه برگزاری این نماز در اردبیل صادر کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۴:۵۳   + ۳ سایت دیگر  
سیدغنی نظری خانقاه در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت کنونی کشور و بالتبع استان اردبیل به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیرات فراوانی قرار گرفته است که از ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۴:۵۳   + ۱ سایت دیگر  
ناصر عبداللهیان در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: یکی از رویکردهای شرکت توزیع برق استان توجه به مدیریت مصرف در بخش صنایع است که امسال نیز در قالب تفاهمنامه ای از آنها خواسته ایم ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۴:۴۳   + ۲ سایت دیگر  
رامین صادقی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: بزرگترین و مهمترین شهرک تخصصی آب معدنی کشور در استان اردبیل فعال است و با تکمیل و راه اندازی پنج طرح که در حال اقدام است ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۳:۳۳   + ۵ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از فلسطین الیوم، منابع رسانه ای اعلام کردند شمار صهیونیست هایی که در حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی به هلاکت رسیدند به 5 نفر افزایش یافته است ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۰۹:۰۳   + ۴ سایت دیگر  
حجت الاسلام مهدی ستوده در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: ما در کمک به تولید و اشتغال هدف گذاری و برنامه ریزی دقیقی را انجام دادیم تا با همکاری پارک علم و فناوری بتوانیم از ظرفیت ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۰۵:۲۳   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از رویترز، شبکه 12 رژیم صهیونیستی از هدف قرار گرفتن خط لوله نفت ایلات-عسقلان در حملات راکتی مقاومت فلسطین از نوار غزه خبر داد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۰۰:۵۳   + ۲ سایت دیگر  
فیروز ندائی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: این کاهش ورودی سد به دلیل پایین آمدن میزان بارندگی ها در ماه های اخیر بوده که در حقیقت آب ذخیره شده در پشت سد یامچی را کاهش داده است ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۲۲:۵۳   + ۵ سایت دیگر  
ناصر عبداللهیان در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن تابستان گرم و افزایش مصرف برق به ویژه لوازم برقی نظیر تجهیزات سرمایشی ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۲۰:۵۳   + ۲ سایت دیگر  
عزت الله ضربی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا مراحل ساخت آشیانه بالگرد جمعیت هلال احمر استان اردبیل با تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار در سال جاری به سرانجام ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۲۰:۵۳   + ۱ سایت دیگر  
اکبر بهنام جو در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: اصلی ترین دغدغه جوانان و خانواده های استان اردبیل ایجاد فرصت اشتغال و تقویت نظام کارآفرینی در استان در بخش های مختلف است که در این ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۲۰:۲۳   + ۱ سایت دیگر  
خلیل نیکشاد در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار داشت: یکی از برنامه های توسعه ای توجه و اهتمام جدی برای توسعه محصولات گلخانه ای است که در مناطق مختلف استان مبنای کار قرار گرفته و تنوع ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۲۰:۲۳   + ۱ سایت دیگر  
سیدکاظم موسوی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار داشت: این که بخواهیم این مسئله را تحلیل کنیم که استان اردبیل 70 هزار بیکار دارد و در این بین عده ای به دنبال بحث تبلیغاتی انتخابات و ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۹:۵۳   + ۲۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، طی سخنانی در برنامه پیک بامدادی رادیو ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۸:۵۳   + ۵ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح سه شنبه در جلسه با مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با هدف بررسی برنامه های مشترک ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۶:۵۳   + ۲ سایت دیگر  
شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد کاهش تدریجی آمار مبتلایان به بیماری کرونا در استان اردبیل هستیم اظهار ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۶:۵۳   + ۲ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، صدیف بدری صبح سه شنبه در بازدید از روستای دگرمان دره شهرستان نمین اظهار داشت ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۶:۳۳   + ۲ سایت دیگر  
سردار اسماعیلی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به بهره مندی 858 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی از گاز طبیعی طی سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۴:۵۳   + ۴ سایت دیگر  
احمد ناصری در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، به تشریح نحوه برگزاری حضوری آزمون های پایه نهم و دوازدهم در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۴:۰۳   + ۱۱ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در پی اتفاقات رخ داده در جریان بازی سپاهان با پرسپولیس در لیگ برتر ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۳:۳۳   + ۱ سایت دیگر  
عباس جهانگیرزاده در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با توجه به ویژگی نفت مغان که از کیفیت و ارزش بالایی برخوردار است ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۲:۴۳   + ۵ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، حامد رنجبر پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه حضوری آموزش مسئولان داروخانه ها در اردبیل اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۸:۴۳   + ۱ سایت دیگر  
خلیل نیکشاد در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: عملیات سر شاخه زنی در سطح چهار هزار و 200 هکتار از باغات گردوی استان اردبیل آغاز شده است که بیش از 50 درصد این عملیات در جنوب استان ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۷:۰۳   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از رسانه های اراضی اشغالی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تاکنون 160 فروند راکت فلسطینی از سوی نوار غزه به سمت اراضی اشغالی پرتاب شده است ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۶:۴۳   + ۲ سایت دیگر  
صادق فرهمند امین در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: ما امروز با گذشت دو دهه از فعالیت شوراها به یک آسیب شناسی جدی در این حوزه نیازمند هستیم تا نقاط ضعف و قوت شوراها و دامنه اختیارات ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۴:۴۳   + ۳ سایت دیگر  
شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه متأسفانه در چند روز اخیر شاهد تداوم بستری بیماران بدحال کرونایی در بیمارستان های استان ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۲:۴۳    
روستای تاریخی گیلوان یکی از روستاهای پر رمز و راز شهرستان خلخال در مجاورت گیلان است. انتهای پیام/ منبع
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۰:۳۹   + ۳ سایت دیگر  
خلیل نیکشاد در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با توجه به اینکه زنگ خطر بحران کم آبی و خشکسالی در مناطق مختلف استان اردبیل به صدا درآمده و با یک کاهش 80 درصدی بارندگی ها در چند ماه ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۲۲:۳۹   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، بهروز ندائی عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اردبیل اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۲۰:۳۹   + ۳ سایت دیگر  
علی نیکزاد در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: سعی ما بر این است تا در وسعت تعیین شده و محدوده مشخص با همکاری کارشناسان و متخصصان اراضی تعیین و مراحل اجرای منطقه آزاد و بهره مندی ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۲۰:۲۹   + ۱۷ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، باشگاه استقلال را می توان یکی از اصلی ترین تیم هایی در تاریخ ایران دانست که نقش مهمی در ترانسفر بازیکن داشته است ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۸:۳۹   + ۸ سایت دیگر  
سیاوش محمدی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، به تشریح آخرین وضعیت نقشه های هواشناسی استان اردبیل طی چند روز آینده پرداخت و اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۶:۴۹   + ۳۶ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تن به تساوی یک – یک مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رسید که محمدحسین کنعانی زادگان ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۶:۳۹   + ۲ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، شهرام حبیب زاده ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خادمان سلامت در اردبیل اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۴:۲۸   + ۲ سایت دیگر  
علی نیکزاد در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: به دنبال سفر سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اردبیل و انعقاد تفاهمنامه برای احداث یک کارخانه بزرگ و مادر در استان اردبیل با ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۴:۲۸   + ۲ سایت دیگر  
رامین صادقی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: در سال های گذشته سهم اشتغال بخش صنعت در ایجاد فرصت کارآفرینی برای جوانان کمتر از 25 درصد بوده که در پاییز سال 99 این رقم به 27 ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۴:۲۸   + ۴ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، حجت الاسلام عبدالله حسنی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۲:۰۲   + ۱ سایت دیگر  
خلیل نیکشاد در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: کشاورزان به امید افزایش قیمت سیب زمینی در چند ماه اخیر مازاد نیاز خود را در انبارهای فنی و گاه غیرفنی نگهداری کرده بودند که این روزها ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۰:۳۲   + ۹ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، سرهنگ علی قهرمان طالع در این باره اظهار کرد: طی مراجعه نماینده حقوقی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و اعلام اینکه شخص یا ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۸:۲۲   + ۹ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، علی نیکزاد عصر یکشنبه در نشست هماهنگی با سرمایه گذار طرح تولید فولاد در اردبیل اظهار کرد: با موافقت وزارت صنعت ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۶:۳۲   + ۳۶ سایت دیگر  
نخست وزیر عراق در سخنانی گفت که ایرانی ها واقع گرا هستند و تلاش می کنند از دولت عراق حمایت کنند.
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۶:۲۲   + ۷ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اکبر بهنام جو عصر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان در اردبیل اظهار کرد ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۴:۲۲   + ۳ سایت دیگر  
بهروز قربانی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: یکی از عمده برنامه های هیئت کاراته اردبیل افزایش گستره جمعیتی ورزشکاران کاراته کار بوده و خوشبختانه روز به روز بر جمعیت این رشته ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۲:۲۲   + ۲ سایت دیگر  
شلاله کاملی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: 80 درصد جمعیت استان اردبیل دارای سهام عدالت هستند که جمعیتی بالغ بر 980 هزار نفر را شامل می شود که 480 هزار نفر از این افراد روش ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۰:۲۲   + ۲۲ سایت دیگر  
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از ضرب و شتم مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان توسط دامداران یکی از روستاهای اردبیل خبر داد.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۲۳:۲۲   + ۶ سایت دیگر  
بازیکنان دو تیم سپاهان و پرسپولیس که در هفته بیست و دوم لیگ برتر بازی زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشته بودند، پس از سوت داور با یکدیگر درگیر شدند و صحنه های زشتی را خلق کردند.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۲۲:۲۲   + ۳۰ سایت دیگر  
مقام مسئول در شرکت ملی حفاری ایران از جابه جایی دستگاه حفاری سنگین خشکی 54 فتح از اهواز به سمت موقعیت چاه اکتشافی آورتاداغ در منطقه پارس آباد مغان استان اردبیل خبر داد.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۲۰:۲۲   + ۴ سایت دیگر  
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: هر یک از سازمان ها و نهادهای دولتی وظیفه بسزایی در قبال کاهش و کنترل بزه یا ناهنجاری ها در جامعه دارند و نباید از زیربار مسئولیت فرار کنند.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۹:۴۲    
بوستان علوی در گرمی توسط بنیاد مستضعفان احداث می شود.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۹:۰۲   + ۹ سایت دیگر  
30 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از عزل و نصب های غیرقانونی و غیرضرور در چند ماهه آخر عمر دولت شدند.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۸:۲۲   + ۳ سایت دیگر  
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: مشکل شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل بر سر مالکیت اراضی بوده و هیچ ارتباطی به مشکل فنی یا صنعتی ندارد.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۸:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
سید غنی نظری خانقاه در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه تأکید دولت بر تکمیل پروژه هایی با پیشرفت 70 درصدی است گفت ...
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۶:۱۲   + ۱ سایت دیگر  
اسماعیلی، مدیر عامل شرکت گاز اردبیل گفت: در طی سال های گذشته تعداد روستاهای گازدار شده اردبیل با 244 درصد رشد به یک هزار و 374 روستا رسیده است.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۶:۱۲   + ۷ سایت دیگر  
محسن زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان گفت: کاشت دانه روغنی سویا در بیش از یک هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت مغان آغاز شده است.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۶:۱۲   + ۶ سایت دیگر  
امیر رجبی رئیس حوزه هنری استان اردبیل گفت: تأسیس باشگاه های مختلف هنری در مرکز رشد حوزه هنری استان اردبیل آغاز شده است.
  ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ - ۱۴:۱۲   + ۴ سایت دیگر  
شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد ...
مشاهده نتایج بیشتر...